Magi

MAGI

Vem som helst kan inte bli magiker eller präst. Det krävs Potential. Gudarna märker ut de sina. När ett barn föds visar sig ibland tecken på att en viss gud eller gudinna favoriserar barnet. Barnen brukar då lämnas till den gudomens tempel för att uppfostras. Magiker föds med potential men utan favorisering av gudarna. De olika magiskolorna har särskilda personer som reser runt för att samla upp barn med potential för att ta hand om dem och skola dem till magiker.

Präster/prästinnor

Magi via gudarna: Alla gudar kan förläna sina präster och prästinnor magiska förmågor. När en präst eller prästinna använder gudomlig magi är det guden som betalar Priset. Därför kan en präst eller prästinna inte använda magi annat än när det är sanktionerat av respektive gud. Magi sanktionerad av gudarna definieras som Exegetisk magi.

Präster och prästinnor som tillhör Estolon, Enione och Uriel kan hela skada. Endast prästinnor för Enione kan rena någon som blivit förgiftad. I övrigt måste man vända sig till livmedikusar, alkemister eller magiker.

Magiker

Skolmagi: Att använda magi utan sanktionering av gudarna är blasfemiskt. Det finns ett antal magiskolor som har olika vägar att hantera magi. Den äldsta skolan är Schola Argentia. Priset för magi är högt.

Magin utgår från de fyra elementen, jord, luft, eld och vatten.

Novions magiskolor

Ett barn som föds märkt av magi och som uppvisar potential är åtråvärt hos alla skolor. Det föds få sådana barn. Alla skolor har särskilda ”rekryterare” som reser runt i imperiet för att finna dessa barn. Som en följd därav är det förbjudet att studera och bruka magi utan att tillhöra en skola. Kvinnor och män är fullkomligt likställda inom skolorna. När man inträder i skolan ska man, egentligen, lämna sin familj och sin släkt bakom sig. Men naturligtvis är det svårt för adeln att acceptera.

Att utöva magi är extremt kostsamt och därför är det alla magikers strävan att finna anställning hos en rik beskyddare. Furstar, hertigar och rika grevar behöver alltid en hovmagiker, men till och med vissa mycket förmögna köpmän kan vara intressanta som uppdragsgivare. Uppdraget eller anställningen hos en beskyddare kan se olika ut, de kan vara tidsbestämda eller gälla för livet. Olika skolor har varierande syn på hur uppdragen och avtalen utformas.

Alla magiker strävar efter mer makt och mer inflytande. De olika skolorna konkurrerar med varandra och slåss om viktiga poster i kejsardömets administration. De är också ständigt på jakt efter gamla artefakter, föremål och skrifter från Elyseisk och Arkadisk tid. Sådana föremål har stor betydelse för skolornas status.

Den skola som lyckas bekläda ämbetet som riksärkemagiker har vunnit en stor och prestigefylld seger. Det är kejsaren själv som utser sin riksärkemagiker och ämbetet innehas på livstid.

Schola Argentia

Den uråldriga skolan vars ursprung är förlorat i legendernas dimmor. Den innehar en särskilt vördad position bland alla andra av Novions skolor. Den står vanligtvis över de andra skolornas politiska intrigspel och har aldrig beklätt ämbetet Riksärkemagiker i Novion. Skolan finns över hela den kända världen, men har sitt huvudsäte i Novion. Skolans magiker är kända för att vara ivriga samlare av artefakter från Elyseisk och Arkadisk tid, de är beredda att betala i stort sett vad som helst för sådana. Schola Argentia studerar alla former av magi.

Schola Draconis

Denna skola grundades av Eldjungfrun strax innan hon skapade Drakarna. Skolan är särskilt intresserad av allt som har med drakar och reliker kopplade till drakar att göra. Den magiform som Schola Draconis i första hand studerar och brukar är Hyponymatisk magi. Skolan har funnits längre än kejsardömet Novion. Den har spridning över hela den kända världen, men är en liten magiskola med få studenter.

 

 

Schola Palatinae

Den kejserliga magiskolan grundad av imperiets tredje kejsare Aurelianos. Kejsar Aurelianos insåg vilket hot magiker skulle kunna utgöra mot imperiet och grundade skolan för att skydda imperiet och även för att verka aktivit i krig mot imperiets fiender. Efter det stora inbördeskriget hade Schola Palatinae en kris då de så att säga stått på den förlorande sidan, men arbetar aktivt fortfarande med att återhämta det politiska inflytandet. Schola Palatinae studerar i första hand Gnostisk magi, men även i bland Anagogisk magi. Skolan har mycket litet inflytande utanför kejsardömets gränser (av logiska skäl).

Schola Nocturna

Ingen vet riktigt när denna skola grundades. Dess medlemmar är diskreta och talar inte gärna om skolans inre affärer. Det är en väl ansedd skola som sällan varit indragen i skandaler. Flera gånger har medlemmar ur skolan innehavt den högsta posten i imperiet, den som riksärkemagiker. Schola Nocturna studerar i första hand Hermetisk magi. Skolan finns spridd över hela världen.

 

 

Schola Curatori

En av de yngsta skolorna att etablera sig i kejsardömet. Skolan har länge varit verksam i andra delar av världen och är den skola som kanske har den bästa relationen till prästerskapen. Schola Curatori excellerar i Anagogisk magi och det har gjort den populär bland överklassen i imperiet. Medlemmar ur denna skola är mycket eftersökta som hovmagiker. Ett faktum som lett till att den har vuxit till en av de mäktigaste i riket. Den nuvarande riksärkemagikern tillhör Schola Curatori.