Geografi

Kungens vapensköld

Nordeport omges på tre sidor av vatten.

I norr finns en fjord – Norrfjord – som fortsätter långt österut förbi slutet av Nordeports norra gräns inklusive Treklyft och där bortom. Den norra kusten har många små vikar och bukter. På andra sidan vattnet ligger Taurynn och Högdalarna och i övrigt outforskad mark.

I väster utgör Västerhavet Nordeports gräns. I väster ligger också huvudstaden som hela riket har fått sitt namn ifrån. I Nordeport stad finns den största hamnen i Västerhavet i den kända världen.

Söderfjorden skiljer Nordeport från Norra Novion på ett effektivt sätt, då hela den södra kusten av Nordeport består av mycket höga, röda klippor av granit som störtar ner i havet. Där finns endast tre hamnar att lägga till med större fartyg, Röde Hus, Vinterviken och Källeporten. I Källeporten och Vinterviken är det möjligt att i lite större skala lossa och lasta gods. Röde Hus är så oländigt att i princip endast passagerarfartyg angör hamnen, och då får man ta en slup från skeppet till stranden och sedan halvt gå, halvt klättra uppför en uthuggen trappa utanpå bergväggen. På några få ställen kan man annars angöra med roddbåt eller en liten flatbottnad segelbåt. 

Det går en färja mellan Saxvik och Källeporten. Huset Hägerstråle ansvarar för färjan och färjeavgifterna är ett av ättens privilegier. 

Under de trehundra år som gått sedan Uppstigandet, har flera länsherrar som tidigare var svurna till kejsaren av Novion, svurit trohet till Nordeports kung eller Swartöös hertig. Den sydöstligaste förläningen i Nordeport är numera Broborg, som är förlänat det mäktiga huset Gyllenfors.

Östra landgränsen utgörs av en bergskedja där en stor flod rinner från Norrfjorden ner till Söderfjorden. Denna utgör hertigdömet Swartöös norra gräns. Bortom den östra bergskedjan bor barbarer, Iwi-Ahi och alver. Nordeportsborna känner sig inte speciellt angelägna att utforska trakterna. Den östra bergskedjan är rik på mineraler men det är svårt att hitta fyndigheterna då trakten är mycket oländig och tämligen farlig.

Nordeport har ett kallare klimat än Novion och vintrarna är på sina håll mycket bistra. I öster finns det mycket barr- och blandskog och södra Nordeports kust består mest av gräsklädd, vindpinad platå. Där är det bra betesmarker men sämre odlingsbar jord. Västra och norra Nordeport är bäst lämpat för odling av brödsäd. Man odlar också kålrot och rovor. Somrarna är varma och vackra, höstarna långa och färgrika.

Fisket i Västerhavet och Norrfjorden är ypperligt och på våren går laxen till i de flesta vattendrag som rinner ut i havet i Nordeport. Överhuvudtaget äter man mycket fisk. Jakt på allehanda djur är också god, speciellt i de östra delarna nära bergskedjan som skiljer Nordeport och Treklyft från alverna. Där kan man inte bara finna mård, räv, hjort, vildsvin, älg och rådjur utan också en och annan grottbjörn och varg. Till och med digerulvar.

Nordeport, huvudstad i Nordeport (ca 5.000 invånare)

Nordeports huvudstad heter också den Nordeport och ligger på en udde, Nordeports västligaste punkt. I Nordeport stad kan man alltid höra havet. Den vida hamnen omgärdas av två pirar som nästan omsluter vattenspegeln i mitten. 

Ovanför hamnen, på en bred ås, tronar det som en gång var en försvarsborg men genom tidens gång förvandlats till ett mycket stort slott, där kungahuset har sitt huvudsäte. Det finns en bred vallgrav kring slottet, avledd från den fors som rinner genom Nordeport, från den stora sjön där tornet Frostspira ligger. Forsen kallas Silverå och det är därifrån det baroniet har sitt namn.

Nordeport har tre stadsmurar. Den innersta ramar in åsen där borgen är uppförd, samt en del av marken nedanför. Vackra stenhus kantar gatorna och har man som frälse en våning i staden är det här den ligger. Det finns även ett stenhus som Huset Påfåglarna äger och ett av få hus som magikernas gille fortfarande förfogar över efter Uppstigandet.

Mellan första och andra ringmuren har många borgare som inte lever av hantverk som stör ordningen, sina kontor och affärer. Samt de som arbetar administrativt på slottet och i rätten.

Mellan andra och tredje ringmuren bor de som betjänar de andra klasserna. Samt en del annat löst folk. Här ligger också flottans akademi. En gång i tiden låg den en bit utanför staden men har blivit införlivad och har således hamnat mellan andra och tredje ringmuren. Hovstallet ligger här.

Utanför den sista ringmuren finns ett par hundra meter strand innan kajkanten kommer i hamnen åt väster. Där trängs tavernor och magasin, tullväsende, stadsvakt. På de andra sidorna om muren växer staden utåt med sedvanlig bråte, tillfälliga bostäder, boskapsmarknad, stallar och en hel del löst folk.

Nordeport har av tradition alltid haft en betydande militär flotta, även innan det införlivades med kejsardömet. Efter kejsardömets fall har man satsat ännu mer på sjöfarten och är nu den största militära makten på det västra havet. Trots detta, har flottan minskat avsevärt sedan glansdagarna för trehundra år sedan.

Det anses finare att bo i väster och norr i furstendömet och ju närmare huvudstaden desto bättre. De förläningar som ligger utmed södra kusten, har förvisso storslagna utsikter men inte lika fantastiska inkomster. Ett av de säten som är mest berömt för sin arkitektur är Röde Hus, som ligger ganska mitt på den södra kusten. Den borgen är helt byggd i röd granit från klipporna som det står på.

Är man född i Nordeport vet man förmodligen hur man ska hantera en båt och man lär sig simma i ung ålder. Det finns många vattendrag och sjöar. Den största sjön,  Spegelsjön, ligger i närheten av Nordeport stad. I sjön finns en ö med ett mystiskt torn som kallas Frostspira. Där bor den visa alven Lossel, som en gång var drottning av Nordeport.

Staden Nordeport är den enda riktiga staden i kungadömet. Härifrån fraktas allt gods, en del kommer landvägen genom Norra Novion och skeppas via Liljestad som ligger i Norra Novion på andra sidan fjorden från Nordeport sett. Det mesta skeppas direkt till Nordeport sjövägen. Här råder med andra ord en stor kommers och borgerskapet har många möjligheter att tjäna pengar. Det gör även kungen på de tullar och andra skatter som tas ut av borgerskapet och bönderna.

Höjdebro

Höjdebro, sydöstra delen av Nordeport, utvecklades under tiden kring Uppstigandet till ett religiöst centrum. Dåvarande baronessan i eget namn, fru Cordula Gyllenalm, lät uppföra flera tempel och andra byggnationer till gudarnas ära. Tyvärr brändes borgen och några av kultplatserna ner, när draken Imra förlorade förståndet. Därefter gav dåvarande kungen, Siegbert den Vise, förläningen till Stjärnorden, som nu har sitt högkvarter där.

Kvarntorp

Kvarntorp har genom tiderna varit skådeplatsen för många gudomliga händelser. Här har stått slag mellan alver och drakar, stor magi har utövats av Lossel och andra magiker, Uriel välsignar platsen genom sina najader och Neniye lät gömma Zoës spegel i Kvarntorpsån. Inte minst var det här som Uppstigandet skedde för trehundra år sedan. Varför just Kvarntorp är en sådan nod för magiska och gudomliga skeenden vet man inte riktigt, men genom museets försorg forskas det mycket om saken. Vallfärder sker varje år till Uriels källa och till ceremonin i Ihågkommelse av Uppstigandet. Stjärnorden har som uppdrag att vakta platsen och genomför varje år Ihågkommelsen. På Kvarntorp råder alltid vapenfrid. 

Hertigdömet Swartöö

Hertigens vapensköld

Swartöö har alltid tillhört någon gren av huset Isensköldh. Hertigdömet bildades en gång i tiden för att sedan förlänas till en yngre son till kungen av Nordeport.

Strax innan Uppstigandet, dog hertigen Lothar Isensköldh i sviterna från ett bakhåll. Hans son, som var krönt till kung av Nordeport, ärvde då hertigdömet. På så sätt kom förläningen tillbaka till kronan. När sedan den unge kungen dog, förlänade hans änkedrottning Eina Borsdotter (i sin sons namn då hon var förmyndare), Swartöö till herr Lothars bastard, herr Egil Isensköldh. Herr Egil blev på så sätt den förste i en ny gren av Isensköldharna, Isensköldh af Swartöö. Även om det aldrig sades högt, visste alla att drottning Eina först varit trolovad med herr Egil, för att sedan välja hans bror Magnus framför honom. Gav hon herr Egil den fina förläningen för att hon hade dåligt samvete eller för att hon fortfarande älskade honom?

Herr Egil var gift med fru Tanitha Gyllenfana, släkt med furstehuset i Vindmark. Genom giftet kom hennes förläningar i Vindmark under Swartöö. Utanför Borshamns kust, finns också förläningen Lärkö. 

Swartöö har en spännande geografi, där bördig jordbruksmark ligger mot en fond av branta berg. Från bergen rinner många strida vattendrag ut i havet. Eftersom hertigdömets östra gräns är en utpost mot de barbariska ingenmanslanden mellan Nordeport och alvriket Estellon, har flera borgar byggts i bergspassen. Den mest berömda är ätten Geddas Forsa, som är byggd tvärs över krönet på ett fyrdelat vattenfall. 

Jakten och fisket är gott och frälset roar sig gärna med sådant, liksom bergsbestigning (vilket låter farligare än det är då det är utstakade leder som gjorts iordning), segling och rodd. Är man uppväxt i Swartöö kan man förmodligen simma, hög som låg. 

Nuvarande hertigen heter herr Arild Isensköldh af Swartöö och han är gift med fru Octavia Drakensköldh.

Källeporten (ca 500 invånare samt många tillresta)

Det enda som kan kallas en stad i Swartöös hertigdöme, är Källeporten. Källeportens murar avskiljer staden från den stora hamnen, dit leveranser av varor för hela Swartöö kommer. Mellan Källeporten och Saxvik går också en person/djurfärja för att förkorta resvägen. Källeportens länsherre håller färjelinjen igång och har som tack intäkterna från den och tullarna som privilegium. Han skyddar också Nordeport från Norra Novion landvägen. Alla måste passera Källeporten, som kallas Låset till Norden. Källeporten har ett flertal gånger genom historien varit en avgörande faktor i olika krig. Ätten Hägerstråle har tyvärr rykte om sig att vara något ombytliga, ibland alltför fromma, ibland alltför äventyrliga, men de sista trehundra åren har man hållit sina eder till Isensköldharna på Swartöö. 

Historia

Nordeport var det sista furstendömet av fyra som blev införlivat i Novion. En av anledningarna var rent strategiskt militärt, det var svårt att inta Nordeport och det visste Nordeports riksmarsk mycket väl, liksom kejsardömets. Det var först i samband med Tvillingprinsarnas krig, när det dök upp en drake, som Nordeport blev tvingat att underkasta sig.

Det var långt ifrån alla som var nöjda med detta beslut men den siste kungen av Nordeport, Theoderik den femtonde Isensköldh, svor vasalleden till den segrande av tvillingprinsarna, kejsaren Lucius V Celestinii.

Efter kejsardömets fall blev Nordeport ännu en gång ett eget kungarike, med riket Treklyft införlivat genom arv. Nordeport har återupptagit sin allians med alvriket Estellon och därmed vistas det alver i Nordeport. En del roar sig vid hovet och innehar positioner i kungens och drottningens hov eller agerar rådgivare, vilket av frälset ses som problematiskt. Någon enstaka har under de senaste trehundra åren blivit förlänad och det har hänt att en alv och en människa har gift sig och skaffat avkomma, även om det är ytterst sällsynt.

Nordeports folk har en lång tradition av upptäcktsresande och många skepp har hissat sina flaggor och begivit sig västerut över havet för att finna andra länder och folk att handla med. Nordeportarna är kända för att vara dristiga sjöfarare. Dock är det alltid fler som far iväg än som kommer tillbaka.

Namnskick

I Nordeport namnger man gärna sina barn till namn som låter ”merovingiska” eller ”frankiska” i våra öron. Några följer fortfarande seden ifrån kejsartiden i Novion, då frälset ansåg det fint med latinska namn. Genom införlivandet av Treklyft, har en del ”vikinganamn” kommit omlopp. Dock ej med de nordiska gudarnas namn.