Gudinnan Neniye kallas också för Himladrottningen eller Luftens härskarinna. 

Neniye är den gudinna som övervakar den juridiska rättvisan som behövs för att upprätthålla och legitimera härskarordningen. Hon står för sanningssökande. Hon är också gudinnan för vetenskap och de av de sköna konsterna som arkitektur och litteratur. De bevarar historia och kunskap för eftervärlden. Neniye är dock inte bara en gudinna som står för tanken. Även hon kan sända sina kämpar i krig. Dessa kan vara både sköldmör och riddare. 

Neniyes make är Normon och tillsammans har de dottern Nanna.

Världsliga domstolar har gärna med en eller två Neniyeprästinnor som bisittare i rätten. Deras ord väger tungt och råden tas på allvar. En dom som en Neniyeprästinna sätter sitt sigill under, kan endast överklagas tillsammans med en annan Neniyeprästinna.

Neniyeprästinnorna är ansvariga för skolväsendet och utbildning i flera olika riken runt om i världen. En revansch efter tusentals år av konkurrens från Celestinusorden, som försvann för trehundra år sedan.

Neniyekulten har två stora centra i den kända världen, biblioteket i Norra Bergen och ön Lys De två översteprästinnorna konkurrerar om att vara den som är den informella ledaren för hela kulten och har inte alltid samma tankar om hur kulten skall utvecklas. 

Endast kvinnor märks av gudinnan och tjänar i templen. De lever i celibat. Prästinnorna klär sig i vitt med inslag av himmelsblått och silver. Endast märkta för gudinnan kan bli prästinnor, andra som vill helga sitt liv åt Neniye, är tempeltjänare. Har man en gång bestämt sig för att leva i ett tempel, kan man inte köpa sig fri. 

Till Neniye offrar man gärna rökelse, speglar och vackra fjädrar, helst vita. 

Neniyes Aspekter

Försvararen Neniyes försvarare är Sköldmön. Hon manifesterar sig med hjälm och svärd och hon kämpar för rättvisan (inte kanske alltid för sanningen) och förgör dem som inte böjer sig för lagen. Detta upprätthåller ordningen i världen och motarbetar kaos.

Bevararen Neniyes bevarare är Den Lärde. Den Lärde manifesterar sig som en gammal man eller kvinna i kåpa och med en stav och en bok. Bevararen står staty utanför Neniyes bibliotek. Utan bevarad kunskap om det som varit, kan man inte förstå det som är eller förutsäga det som komma skall.

Förgöraren Det finns olika inriktningar inom orden när det gäller vad som är Neniyes förgörare. De flesta anser att det är himlastenarna, som kan utplåna hela samhällen när de faller från skyn. Andra säger att Sanningens spegel, eller speglar överhuvdtaget, skulle vara Neniyes förgörare. En tredje falang tror att det först var himlastenarna som var förgörarna, men att Neniye sedan tillverkade Sanningsspegeln som hon använde att förgöra Zoë med, och att det därefter varit Spegeln som varit hennes förgörare.

Himlastenar är inte bara förgörare, hävdar en del. Av himlastenar kan kraftfulla vapen smidas, vapen som ofta har en inneboende magisk kraft och är extra hållbara. Materialet från gudarnas dimensioner är lättast att ingjuta mer magi i.

 Väktaren Neniyes väktare är världens vindar. De färdas överallt och hör minsta viskning. På så sätt får Neniye veta om en fara hotar som hon måste sända sina stenar eller sköldmör till. Hon kan berätta för Normon och de andra gudarna och gudinnorna om vad som händer i världen. Vindarna kan också blåsa sönder sådant som hotar Neniyes intressesfärer.

 Budbäraren Neniye sänder sina budskap genom drömmarna till människorna. Ibland kan det vara svårt att veta om det är en dröm som hon sänt eller bara en vanlig dröm. Om det förekommer vita fjädrar i drömmen så kan man vara ganska säker på att det är Neniye som talat till en.

Neniyes Tempel

Neniyes Bibliotek

Det mest berömda templet för Neniye, och som klarade Uppstigandet utan att förstöras, är ihopbyggt med en akademi, ett bibliotek och observatorium. Det finns en betydande artefakt- och reliksamling i biblioteket. I biblioteket arbetar krönikörer, illuminatörer och skrivare, alla prästinnor eller tempeltjänare. Biblioteket sysslar också med arkeologiska utgrävningar och insamlande av kunskap om historien. Forskning är akademin väldigt försiktig med. En del arbetar med att sammanställa information från de stora samlingarna och göra nya böcker. Tryckkonsten är inte uppfunnen i Novion. Det är genom kopierande av böcker och pergament för försäljning som templet försörjer sig. 

Akademin är strikt vetenskaplig och sysslar inte med magi. Vem som helst med utbildning kan ansöka om att få studera vid akademin och ta del av bibliotekets skatter. Alla ansökningar beviljas inte. Det är oftare frälse än borgare som får tillstånd. Donationer brukar ses som en självklarhet i samband med tillståndsgivning. De som studerar vid akademin kallas för tempeltjänare, precis som alla de andra som bor på tempelområdet och som vill tjäna gudinnan utan att vara märkt av henne. Tillstånden utfärdas av översteprästinnan i samråd med kungens av Silva utsedda tjänsteman. 

Vissa böcker och pergament får inte vem som helst läsa utan särskilt tillstånd från översteprästinnan.

Biblioteket och observatoriet räknas som ett av världens underverk. Det ligger i norra bergen som är en del av kungariket Silva.

Lys

Lys styrs av Neniyekultens översteprästinna på Lys och hela ön är tillägnad gudinnan. På Lys är alla som hedrar Neniye välkomna, även alver. Huvdstaden, där det stora templet ligger, heter Stjärnevik.

På många platser finns heliga lundar dit man går för att be och titta på stjärnorna, Neniyes ljus. Ön har rika fyndigheter av rosa marmor. Marmorn är mycket populär och ligger till grund för Lys’ stora rikedom och bidrar stort till templets försörjning.

FÖRBJUDEN FORSKNING

Det är strikt förbjudet för dem som inte är märkta av gudarna och gudinnorna att forska i mysterierna om dem. En Neniyeprästinna kan när som dra någon inför rätta som hädat gudarna och gudinnorna, eller har ägnat sig åt förbjuden forskning om mysterier som rör gudarna och gudinnorna. Ibland har dödsstraff utdömts men oftast är det kostsam eller ansträngande botgöring som blir påföljden. Inkvisitionsdomstolen stödjs av de andra kulterna och representanter för dessa kan på inbjudan av Neniyeprästinnan sitta med i domstolen. Det är Neniyeprästinnan som dömer ut straffet, oavsett vilken kult den åtalade har hädat.