De gamla skolornas fall

När kejsardömets huvudstad Nova Celestina förstördes, utplånades alla de stora magiskolornas huvudsäten. Inte bara alla bibliotek, artefakter och laboratorier, utan också de mest mäktiga magikerna. Kvar fanns bara de magiker som av olika anledningar fanns på någon annan plats, spridda över det gamla kejsardömet. De lämnades nu utan organisation och beskydd. 

Dessutom har all magi blivit svår och oberäknelig att använda. 

Schola Oecumenica

Skolan grundades femtio år efter Nova Celestinas fall, i Lejonstad, kungariket Dyneslätts huvudstad. 

Schola Oecumenica är en sammanslutning av magiker från alla olika skolor. 

Ursprungligt syfte var att hjälpa varandra, samla artefakter och böcker som annars riskerade att gå förlorade, att undervisa nya magiker, och framför allt att hitta svaret på varför magin blivit svår att kontrollera. 

Tvåhundrafemtio år senare har den Ekumeniska Skolan blivit ganska stelbent. Doktrinen spelar allt större roll. Magikerna från skolan är mer intresserade av att bevara den egna strukturen än att verkligen efterforska orsaken till, och lösa problemet med, den svårhanterliga magin. Magiker som ifrågasätter doktrinen eller skolans läror ses som schizmatiker och fängslas. 

Skolan har vuxit sig starkare och har kapitelhus i de flesta större stöder. 

Doktrinen är en samling föreskrifter och regler för hur magi får användas, delvis baserad på det gamla codexet från tiden före Nova Celestinas fall. 

Skolan är ännu inte så mäktig att den helt kan kontrollera alla magiker. Majoriteten av alla magiker har i någon mån ändå anslutit sig, om inte annat så för brist på alternativ. Skolans kapitel fyller en viktig funktion för utbyte av kunskap och teori. Så länge självständiga magiker inte (öppet) ifrågasätter skolans läror och doktrinen tolereras de. Än så länge…

Andra sammanslutningar

Återvändarna

En grupp magiker som använder sig av drömvandring för att försöka “återvända i tiden” till före Nova Celestinas fall. Syftet är att komma över gamla skrifter och texter och via drömmar transkribera dessa. De återskapade texterna samlas i ett bibliotek som kallas Skuggornas bibliotek. Detta bibliotek befinner sig delvis i drömvärlden. 
Det är ett farligt arbete, gränsen till Kaos (Immaterium) är tunn. Många utomstående ifrågasätter texterna som finns i Skuggornas bibliotek och menar att dessa är smittade av kaos. Men samtidigt är Återvändarna mycket mäktiga magiker med tillgång till kunskap som för alla andra är förlorad. 

Återvändarna har nyligen splittrats i två olika fraktioner. En del som begränsar sig till bara Nova Celestinas förlorade texter och en annan del som vill gå steget längre och via drömvärlden vandra ännu längre tillbaka och söka reda på den allra äldsta dokumentationen av magi, såsom den var i den Arkadiska eran. 

De fria

De fria är inte en organiserad sammanslutning i sig. Det var ursprungligen en grupp magiker som vände sig bort från den skolade magin och sökte sig en väg till naturlig magi. De fria tar avstånd från alla skrifter och allt skapande av artefakter. De anser att magin finns i allt levande och hämtar sin kraft från naturen. De anser sig vara “fria” från korruption från kaos eftersom de aldrig använder mer kraft än vad naturen själv kan läka. De fria anser att vild magi, dvs magi som inte är skolad är den enda rena magin. Skolade magiker anser att de fria är en samling galningar som inte vet vad sysslar med, eftersom vild magi är farligt och kan förtära magikern. 

Den smala vägen

Händelserna vid Nova Celestinas fall påverkade alla magiker över hela världen. I Wung-Xu uppstod en sammanslutning magiker som ansåg sig så mäktiga att de kunde riskera att hämta kraft från kaos utan att själva bli smittade eller att orsaka stora revor i verkligheten. De har utvecklat tekniker för att surfa på gränsen mellan materium och immaterium och dra kraft från immaterium. När de lyckas är de kraftfullare än alla andra nu levande magiker, men när de misslyckas har följderna visat sig vara katastrofala. Utövare av den smala vägen har spridit sig i det gamla kejsardömet Novions nya riken, och det finns några få grupper som praktiserar deras läror.