Efter Uppstigandet, inrättade drottning Eina Borsdotter av Nordeport Stjärnorden, i åminnelse av de som offrade sig. Grunden fanns redan i orden Kronväktarna, som vakade över Vinterkronan, den krona som kungen av Nordeport kröns med och som en gång skapades av den mäktiga alvdrottningen och magikern Lossel.

 

Stjärnordens fall och upplösning under hösten år 322 E. N. C.

Sammanfattning

Stjärnorden kollapsade på några månader. Anledningen var inre stridigheter som utlöstes av att flera av ordens hemligheter läckte ut, samt att stormästarinnan hade gjort flera mäktiga medlemmar till sina fiender. Hon mördades av sina egna när hon anlände till Höjdebro efter att ha deltagit i Åminnelsen år 322.  För att två sina händer var kungen och hans  råd snabba med att undandra allt kungligt stöd.

På internationell nivå har orden helt slutat att existera som företeelse. De ordensmedlemmar som lyckats fly till Swartöö, har fått hertiginnans beskydd.

Bakgrund

Problemen inom Stjärnorden kan förklaras med att orden det senaste decenniet växte alltför snabbt och att dess ambitioner var alltför storslagna. Fraktioner inom orden började strida mot varandra. Stormästarinnan lyckades också att göra sig ovän med flera av de högst uppsatta medlemmarna. Hemligheter om ordens inre förehavanden började läcka ut, och stort antal medlemmar av lägre rang förfasade sig över vad som försiggick i den innersta kretsen. De vände sig mot sin egen orden för att överta kontroll och genomdriva förändringar. Detta ledde till väpnade strider inom orden. Resultatet var blodigt. Antalet stupade ordensmedlemmar blev rasande högt. Striderna utkämpades både som regelrätta slag, men oftast som lönnmord och attentat. Stormästarinnan var ett av de första offren, och tillsammans med henne mördades de flesta i de högsta skikten.

Stjärnorden förbjuds

I och med att Stjärnorden började vackla och dess hemligheter att spridas fick kungens råd bråttom med att ta avstånd från Stjärnorden. På rådets uppmaning har kungen förbjudit Stjärnorden och formellt upplöst den. Den rådsmedlem som kom från Stjärnorden, Primula Hägerstråle, protesterade högljutt mot beslutet och fördes bort under sittande rådssession. Hon har inte setts till sedan dess. Ordens förläningar och annan mark, pengar, lösören och artefakter, är formellt indragna av kronan i Nordeport.

Kvarntorp och platsen för Uppstigandet har hertigen av Swartöö tagit kontrollen över. Exakt vad som ska hända med den heliga lunden och med muséet är inte helt klart. Hertigen och kungens råd är helt oense.

Höjdebro har dragits in till kronan. Tillsvidare har kungen placerat en fogde där att övervaka platsen. Det finns flera adliga familjer som gör anspråk att få Höjdebro, bland annat Gyllenalm av Trollsjö

Tidigare medlemmar

Det finns inte längre någon sammanhållen struktur eller ordning. Hela Stjärnorden som sådan har upphört att existera. De ordensmedlemmar som befann sig på Kvarntorp intar en särställning. Två av dem, fröken Hildegard Törnebårdh och negationen Falconia, råkade vara placerade vid Swartöös hov när oroligheterna började och undkom på så sätt oroligheterna. Crescentia var på resa och blev skyddad av huset Mareld av Älvsborgen och mäster Calixtus. De av de andra som befann sig på Kvarntorp vid Åminnelsen, och som lyckades ta sig till Swartöö, utlovades beskydd av hertigen (men främst hertiginnan som kände ett ansvar då hon varit utsedd till beskyddarinna för Stjärnorden ända sedan hon blev hertiginna av Swartöö).  Med mäster Clemens hjälp lyckades hertigen  stoppa flera  attentatsförsök som annars skulle ha drabbat dem.

Vid hertigens hov befinner sig just nu följande personer som tidigare var medlemmar av Stjärnorden:

Crescentia

Fröken Hildegard Törnebård

Herr Aric, som är stationerad på Kvarntorp

Negationen Falconia

Vad som hänt med de andra ordensmedlemmarna vet man inte. De som redan är på Swartöö, hoppas att deras bröder och systrar ska dyka upp eller att de åtminstone ska få några sorts nyheter om de lever eller inte.

Stjärnordens tidigare syfte och historia

  • Vara civilisationens mur mot immaterium och utrota kätteri
  • Kämpa mot dem som hotar den gudomliga Ordningen och 
  • Vaka över platsen där Uppstigandet skedde
  • Sprida kunskapen om Uppstigandet och de som offrade sig och nu är stjärnor
  • Årligen genomföra Åminnelsen
  • Vakta muséet och dess skatter vid Kvarntorp inklusive Vinterkronan

För att orden aldrig skulle utnyttjas för onda människors syften, bestämdes det att den skulle styras av ett råd, bestående av en representant för kungen och en präst eller prästinna som representant för var och en av de fyra elementen. I rådet sitter också en representant från Stjärnorden. Detta råd är nu också upplöst.

Huvudsätet för orden ligger i Höjdebro, som förlänades orden av kung Sigibert II Isensköldh. Vinterkronan placerades i muséet i Kvarntorp och används hädanefter bara vid kröningar och andra mycket högtidliga tillfällen. Kronans väktare införlivades i Stjärnorden. I samband med detta, förlänade kungen den dåvarande hertigen av Swartöö herreskapet Kvarntorp.

Två andra säten för Stjärnorden har inrättats, ett i norra Novions huvudstad, Benedektina, och ett i Ekhaga i riket Silva. Stjärnordens uppgift i dessa delar av världen är att på dessa platser bistå kungamakten i kampen mot kätteriet och immaterium och hålla den årliga Åminnelsen som påminner om Uppstigandet. 

Orden är strikt hierarkisk. De Nio Utvalda styr orden internt.

Den som är förtjänt kan bli upptagen i orden, oavsett stånd. Den som uttrycker en önskan till Stjärnordens medlemmar om att få bli upptagen, prövas i en hemlig ritual av De Nio Utvalda för att se om de är värdiga.

De som blir upptagna i orden svär ett kyskhetslöfte och frånsäger sig sitt arv. 

Stjärnordens medlemmar bär alltid vita mantlar med svarta stjärnor när de officierar eller är på uppdrag för orden. I övrigt klär man sig i vitt och/svart eller silver. Ibland kan man se någon från stjärnorden som bär svart manteln med vita stjärnor. Dessa medlemar är något de kallar för negationer.

Orden står under alla gudars beskydd. 

Stjärnordens negationer

Bland Stjärnordens medlemmar finns det de som har en funktion som innebär att magiutövning i närheten av dem blir i stort sett omöjlig. Det är en ordenshemlighet hur det går till, men det är uppenbart att den amulett som de bär, i kombination med någon sorts förvärvad kunskap, gör det möjligt att förhindra magiutövning i deras närvaro.

Det är tydligt att magin på något sätt påverkar negationer. Deras utseende brukar med åren bli manipulerat och de ser ofta medtagna ut och äldre än vad de egentligen är. Deras ordensmantlar är svarta med vita stjärnor, till skillnad från de andra i Stjärnorden, som bär vita mantlar med svarta stjärnor.

När amuletten som negationen bär lyser, mår magiker i närheten av negationen fysiskt illa och känner sig efter ett tag dränerade på kraft. En magiker som framhärdar och stannar i negationens omedelbara närhet, eller i samma rum, kommer så småningom att tappa medvetandet. Om amuletten är släckt påverkas de inte.

Med ”i närheten” menas alla personer i ett slutet rum eller de som är inom två meters avstånd från negationen om man är utomhus.

Negationer kan lånas ut av Stjärnorden till dem som vill ha tillfälligt skydd mot magi, t ex under ett möte eller på resa. Då kan inte mötet avlyssnas eller fjärrskådas på magisk väg och personer i närheten av negationen kan inte bli manipulerade eller attackerade med magi.

En negation åtföljs alltid av en eller flera riddare av Stjärnorden som agerar livvakter till negationen.