Den nya åldern, efter Uppstigandet och Novions fall

Lothar II Amalariksson Isensköld-Rosenholm, kung av Nordeport och Treklyft, hertig av Rosenholm. Kallad Lothar den fromme.

Kung Lothar II och drottning Faustina är mycket religiösa. 

Vid 8 års ålder hade Lothar, son nummer två, förmälts med Faustina Celestini, och givits Rosenholm som hertigdöme. Detta var tänkt för att undvika framtida konflikter med Norra Novion gällande hertigdömet, vars länsherre är Novions konsul. Så blev det dock inte, eftersom Lothar så småningom oväntat ärvde Nordeports krona, och därmed kom Rosenholm i kronans ägo igen. 

När Lothar var 23 år, dog hans äldre bror Egil i pesten, som även ryckte bort kung Amalarik. Också prins Lothar fick pesten, men överlevde mirakulöst efter idoga böner och stora offer till gudinnan Uriel. Det grundlade Lothars stora fromhet. 

Lothars systrar, Matilda och Eina, hade sänts från hovet till ett Nannatempel och klarade sig därför helt och hållet från att få pesten. Lothars yngre bror, Benedikt, föddes postumt till kungen Amalarik, år 298.

När kung Amalarik dött, ansåg rådet att man för Nordeports del borde dra sig ur det pågående Förvirringens krig. Den gamle kungen hade redan krävt mycket längre rusttjänst än vad han hade rätt till. Lothar vägrade, då han ansåg sig ha en förpliktelse gentemot sin svärfar. Som en följd av detta, utsattes drottningen, Faustina Celestinii, för ett mordförsök. Komplotten avslöjades och greven av Röde Hus och Vinterviken, herr Marinus Glada, avrättades summariskt, chockerande nog utan rättegång. Han fick inte ens en herremans död. I stället för att halshuggas, steglades och sönderslets han. Att avrätta en högadelsman på det sättet, var att förnedra hela hans hus och släkt. 

På grund av pesten och kriget, dog många gamla ätter ut och förläningar återgick till kronan. Dessa delades ut till olika tempel eller gavs till nyadlade som stod kungen nära.

Vid det här laget ansåg många herrar och damer, att kung Lothar hade brutit sin kungsed. De slöt upp bakom Lothars yngre bror, prins Benedikt Amalariksson Isensköld-Rosenholm, för att göra honom till kung av Nordeport. Så mitt under Förvirringens krig, fann sig kungen, Lothar II, också i en konflikt om sin tron. Han vände sig ännu en gång till gudarna och prästerskapen för hjälp. Efter många turer och flera skärmytslingar, fängslades prinsen. I tre år väntade Benedikt på sin rättegång. År 319 lyckades han, med hjälp av trogna vänner, fly sin våning på Nordeports slott och försvann till havs.  

Medan prinsen satt fängslad, avslutades Förvirringens krig år 316, utan att någon egentligen hade vunnit. Kung Lothar II ansåg att hans råd slutit en fred som inte gagnade Nordeport och deras insatser vid förhandlingarna hade endast lett till nesa och förlust. När kungen dessutom misstänkte några av rådsherrarna att vara behjälpliga med Prins Benedikts flykt år 319, sparkade han ut hela rådet. I stället insatte kungen präster och prästinnor som rådsmedlemmar. Detta sticker fortfarande det gamla frälset i ögonen. Kungens fromhet är både beundransvärd och irriterande och framför allt väldigt dyr för frälset.

Lothar II föddes år 274 och kröntes till kung år 297 och har regerat sedan dess.


Amalarik Tychosson Isensköld-Rosenholm, kung av Nordeport och Treklyft, hertig av Rosenholm. Kallad Amalarik den Rättvise

Amalarik var yngre bror till kung Ingomer, och bar före sitt trontillträde titeln hertig av Hyllingehus. Då Amalariks mor, drottning Eina II, mördades, skickades han av sin far till alverna för att söka skydd där.

Han var 15 år gammal då hans bror och broderns familj mördades. Dådet väckte avsky även hos den mest luttrade adeln och stödet för hertigen av Vidskog försvann. Hertigen fann att hans allierade gick över till Amalariks sida. Hertigen tog till flykten men blev upphunnen i trakten av Höjdebro och avrättades.

Kung Amalariks första tid som kung upptogs av stridigheter i rådet. Det var inte förrän han år 266 gifte sig med Benedikta Oxenhierta dotter till hertigen Magnus Oxenhierta av Lövinge, som han med stöd av hennes familj lyckades bringa ordning i rådet. År 270 till 277 reste fem jarlar i Treklyft upprorsfanan. Det blev ett blodigt krig men det slutade med total seger för kungen, tack vare militär allians med Norra Novion.

Kung Amalarik förmälde sin äldste son med Faustina Celestini, dotter till Norra Novions konsul Titus Celestini. År 290 drogs Nordeport in i det stora krig som bröt ut mellan Norra Novion och Silva. Norra Novion allierade sig med Östra Novion för att krossa Silva från två håll. Men Vindmark allierade sig med Silva och bröt in i Östra Novion.

Campanias (Östra Novions) konsul, hyrde i sin desperation in en stor mängd legotrupper från Lejonmark. Emellertid visade sig dessa legotrupper föra pestsmitta med sig. Pesten spred sig om en löpeld över hela det forna kejsardömet. Kriget har gått till historien som Förvirringens krig, eftersom samtliga kungar och konsuler som startat det snart var döda i pesten. Ingen mindes längre riktigt varför man krigade eller hur man skulle avsluta det. 

Amalarik föddes 246 och avled 51 år gammal, i pesten år 297, efter en regeringstid på 36 år. Kung Amalarik och drottning Benedikta Oxenhierta fick tre söner och två döttrar .


Ingomer Tychosson Isensköld-Rosenholm, kung av Nordeport och Treklyft, hertig av Rosenholm

Ingomer var bara 7 år gammal då hans mor, drottning Eina II, mördades. Hans far, hertigen Tycho Ragnarsson Isensköld av Rosenholm, utsågs till regent av de kungatrogna.

Inbördeskriget mot hertigen av Vidskog fortsatte och splittrade landet i två läger. År 261 intogs Nordeports stad av tronpretendenten efter en längre tids belägring. Kungen, hans hustru och två barn mördades. Likaså hans far hertigen av Rosenholm. 

Ingomer föddes år 240 och mördades 21 år gammal, år 261, hade då regerat 14 år.


Eina II Bertramsdotter Isensköld-Gråborg, drottning av Nordeport och Treklyft

När Karl II dog uppstod en arvstvist. Hans arvinge närmast i blod var dotterdottern Eina, men hennes rätt till kronan ifrågasattes av hennes fars kusin herr Harald Edmundsson, hertig av Vidskog.

Hela hennes regeringstid upptogs av inbördeskrig. Drottning Eina gifte sig med sin släktning Herr Tycho Ragnarsson Isensköld, hertig av Rosenholm. 

Eina II föddes år 223 och avled 24 år gammal, år 247. Hon mördades med gift, troligtvis på order av hertigen av Vidskog, men det kunde aldrig bevisas. Hon hade då regerat i 7 år.


Karl II Viktorsson Isensköld-Vidskog, kung av Nordeport och Treklyft. Kallad Karl den veke

Drottning Adelgonde fick tre söner. Karl, Frank och Edmund. Karl ärvde kronan, Frankius blev hertig av Gråborg och Edmund blev hertig av Vidskog. Karl II var en svag kung som överlämnade all makt till sitt råd, hans korta regeringstid var inledningen på en nedgång för Nordeport. Karl II var extremt religiös. Ju äldre han blev desto mer asketisk blev han.

Kung Karl äktade Ingeborg Vrede, en dotter till Jarl Fingolf Vrede, rikshövitsman av Treklyft. Äktenskapet betraktades av Nordeports högadel som en mesallians. Paret fick fyra döttrar. Den äldsta, prinsessan Sigrid äktade sin kusin herr Bertram Franksson, hertig av Gråborg. Prinsessan Sigrid föddes år 206 och dog i barnsäng då hennes dotter Eina föddes år 223. 

De tre yngre prinsessorna blev prästinnor.

Karl II föddes år 187 och avled år 240, 53 år gammal. Han hade regerat i 19 år. 


Adelgonde Lotharsdotter Isensköld, drottning av Nordeport och Treklyft. Kallad Adelgonde den Gyllene

Adelgonde var kung Lothars enda barn och hon föddes sent i hans regeringstid. Även hennes regering var inledningsvis välsignad av fred och välstånd. Drottning Adelgonde äktade sin kusin herr Viktor Sigismundsson Isensköld, hertig av Vidskog.

Hennes begär efter lyx och extravagans satte hård press på ekonomin. Högadeln som mer vistades vid hovet än på sina förläningar, förlorade gradvis kontrollen över sina intäkter. Många adliga familjer ruinerades. Drottningen belade folket och handeln med ökade skatter vilket inte uppskattades.

Hon kallades den gyllene för att hon som ung var vida berömd för sitt vackra hår. Men också för sin kärlek till guld, juveler och dyrbarheter. Det sades att alverna välsignat henne i vaggan, och hon tillbringade också en stor del av sin barndom hos Lossel, i det vita tornet. 

Drottning Adelgonde föddes år 168 och avled 61 år gammal år 221. Hon kröntes år 188 och regerade i 33 år.


Lothar Siegbertsson Isensköld, kung av Nordeport och Treklyft. Kallad Lothar den sköne

Lothar ärvde två välstående kungariken och hans regering är allmänt hågkommen som en tid av fred och välstånd. Han kröntes år 140. Kungen själv, om än älskad av folket, var föga intresserad av besväret att styra sitt kungarike.

Regeringen leddes därför av hans hustru, drottning Olivia Glada, född prinsessa av Silva. Hon fortsatte sin svärfaders arbete med att bringa Treklyft och Nordeport samman och stadsfäste i lag att de två kronorna aldrig må åtskiljas. Vidare infördes att två särskilda rådsämbeten alltid skulle innehas av jarlar från Treklyft.

Dessa två ämbeten är Hövitsman av Treklyft och riksskattmästare av Treklyft (de sedvanliga riksråden är riksdrots, rikskansler, riksmarsk, riksamiral och riksskattmästare). I synnerhet hovlivet blomstrade under Lothars tid och han var en ivrig gynnare av konstnärer och även ansedd som en av de skickligaste vid torneringarna.

Kung Lothar äktade prinsessan Olivia Glada av Silva. Paret fick endast en dotter, Adelgonde. Lothar föredrog sin älskare, herr Teoderik Falkenbrandt (som gjorde karriär sängvägen, och trots att han var fjärde son till en greve, slutade som hertig av Östanå).

Lothar föddes år 123 och avled 65 år gammal år 188. Han kröntes år 140 och regerade 48 år.


Siegbert Karlsson Isensköld, kung av Nordeport och Treklyft. Kallad Siegbert den Vise

Siegbert föddes år 83 i Treklyft. Han var 17 år då hans far, kung Karl omkom. Redan samma år höjde hans mormor Aud Isensköld upprorsfanan i Treklyft och kröningen fick vänta. Efter ett segdraget krig, vann slutligen kung Siegbert.

Aud Isensköld sattes i fängelse, där hon strax avled. Kung Siegbert inledde en strategi för att förebygga framtida konflikter mellan Nordeport och Treklyft. Han tillsåg att de främsta jarlarna i Treklyft äktade adelsfröknar från Nordeport och i gengäld gav sina döttrar i äktenskap till högättade adelsmän i Nordeport. Jarlarna gavs som tack land i Nordeport, och flera adelsmän från Nordport gavs förläningar i Treklyft.

Vidare upphävde kungen alla tullar länderna emellan, och uppmuntrade handel och kulturutbyte. i sitt kungliga råd säkerställde han en balans mellan företrädare för de båda rikena och han omgav sig med en särskild hedersvakt hämtad från Treklyft. 

Kung Siegbert äktade Hedviga Drakflamma, dotter till Ignatius Drakflamma av Krakeör, konsul i Södra Novion. Kung Siegbert fick två söner, Lothar och Sigismund. Prins Lothar ärvde kronan.

Kung Siegbert den Vise föddes år 83 och avled 57 år gammal, år 140, då han föll av sin häst under en jakt. Siegbert hade då regerat i 40 år.


Karl Egilsson Isensköld, kung av Nordeport, kung av Treklyft. Kallad Karl den Starke

Sin tidiga uppfostran fick Karl vid hovet i Vindmark. Fadern Egil dog då Karl endast var fem år gammal, varvid han hämtades till Nordeport för att uppfostras av sin farmor, Drottning Eina, som fortsatte att styra riket, återigen som förmyndare.

Drottning Eina som nu började känna av sin ålder, delade regeringsmakten med sin sonson från det att han fyllt 16 år, men någon kröning blev det inte. Nordeport drabbades av missväxt och svält under flera svåra år. Bönderna reste sig i uppror i landets västra delar. Detta gav Karl möjlighet att utveckla sin skicklighet som härförare och han nedslog effektivt upproren. Därefter invecklades landet i en konflikt med Norra Novion och Karl tillbringade många år i fält.

År 76 kom Kung Karl i öppen konflikt med sin farmoder, då hon kungjorde att Aud skulle ärva Treklyft. Nordeports adel delades i två läger, de som stödde Änkedrottningen och de som stödde kungen. Saken hann aldrig komma till sin spets då Änkedrottningen avled år 81.

Karl grep genast makten och lät kröna sig samma år. Omedelbart därefter samlade han Nordeports armé och tågade mot Treklyft. I tre slag besegrades Drottning av Aud av Treklyft av sin brorson Kung Karl av Nordeport. Drottning Aud och Jarl Gunnar tillfångatogs och avsattes, varefter Karl kröntes till kung i Treklyft. Karl äktade sin kusin, prinsessan Snöfrid Gunnarsdotter av Treklyft. Paret fick tre döttrar, men bara en son, Siegbert. 

Kung Karl föddes år 45 och omkom 55 år gammal i ett tornerspel år 100. Han regerade i 50 år, men de första 31 åren stod han i skuggan av sin farmor Änkedrottning Eina. 


Egil Magnusson Isensköld, Kung av Nordeport. Kallad Egil utan land

Kung redan från sitt första levnadsår, mitt i det brinnande kriget som sönderslet den kända världen, gavs Egil inte någon möjlighet att få ta del av regeringen av sitt rike. Modern, den vördade Drottning Eina den Stora höll kungamakten i egna händer, först som förmyndarregent för sin son, därefter i kraft av sin egen ryktbarhet.

När Egil uppnådde myndig ålder, hävdade Drottning Eina sin rätt till kronan och behovet av stabilitet i riket. Hon skickade istället iväg Kung Egil på diplomatiska uppdrag runt om i det forna kejsardömet. Egil var en skicklig diplomat, men han var alltför vek för att hävda sina anspråk gentemot sin moder. Kung Egil dröjde länge med att gifta sig, men äktade slutligen prinsessan Arnosina av Vindmark. De fick bara två barn, sonen Karl som föddes år 45, och en dotter, Beata. 

Kung Egil utan land föddes år 1016 i den gamla åldern och dog år 50 i den nya åldern.


Änkedrottning Eina av Nordeport. Drottning av Treklyft. Kallad Eina den Stora 

Drottning Eina den Stora regerade Nordeport efter sin makes död (Kung Magnus Isensköld), som förmyndare för sin och Magnus son Egil. Egil Magnusson var rätteligen kung av Nordeport från sin födsel, men inte ens efter det att han uppnått myndig ålder tillät drottning Eina honom att ta del av regeringsmakten.

Den yngre sonen Magnus Magnusson gavs Rosenholm och hela det Örnecrantzka arvet (i Norra Novion) som hertigdöme. Eina och Magnus äldsta dotter Aud giftes bort med en storman i Treklyft, Jarl Gunnar Blåhand. Drottning Eina utsåg prinsessan Aud till ståthållare i Treklyft. 

Drottning Eina den stora föddes år 998 i den gamla åldern och dog år 81 i den nya åldern, året innan hon skulle fylla 100 år.