Vision och om genus på lajvet

Visionen för lajvet

När vi skapade lajvet Malcontenta, gjorde vi det delvis därför att vi ville gestalta ett hovliv i en feodal maktstruktur som bygger på vår europeiska historia. Vi ville ha ett lajv där man kunde klä sig i vackra kläder och leka lekar, spela, dansa och sjunga. Där intrigerande, gåtlösande och strategi och taktik var viktigare än ren fysisk styrka eller förmåga att svinga ett latexsvärd för att skaffa sig makt och inflytande. Religion skulle vara viktigt, precis som det var under medeltiden och renässansen. Delvis ville vi också ha ett fantastylajv där magi är ett roligt inslag och som ger ytterligare maktparametrar och möjlighet att införa andra intelligenta varelser än bara människor. Ett fantasylajv gör också att fler kan delta utan att behöva skaffa helt nya kläder och annan rekvisita.

Novion är både ett patriarkaliskt och ojämlikt samhälle. Ätteskölden ärvs på manssidan i frälseståndet och kejsartronen kan bara innehas av en mansperson enligt Celestinii lag. Det utesluter inte att det finns riddare av båda könen, att det finns kvinnor som ärvt i egen rätt när ingen manlig arvinge kunnat påträffas, eller att det finns många änkor som sitter på stora förläningar och förvaltar dem för sina barn. Kort sagt som det såg ut på den riktiga medeltiden.

Ändå ville vi undvika andra medeltida begränsningar för deltagarna när det gäller  olika genusaspekter.

Genus på lajvet

Begreppet genus innefattar hur man ser på kön och könsroller, sexualitet, etnicitet, klass, religion och ålder.

Lajvet har en annan moralkodex än på den riktiga medeltiden när det t ex gäller sexualitet och religion, som gör världen friare att spela ut relationer i. Sex innan äktenskapet är t ex inte straffbart även om det kanske inte är önskvärt hos frälset. Homosexualitet är tillåtet om det inte sätter ättens överlevnad på spel.

Istället för en allsmäktig gud och en djävul, har vi flera som interagerar mellan varandra, liksom antikens gudar och gudinnor. Så länge man offrar till de tolv gudarna och gudinnorna och/eller deras aspekter  och inte gör något som förargar dem är de nöjda. Prästerskapet är nöjda om man offrar regelbundet och inte gör något som förargar dem genom att förolämpa deras gud eller gudinna eller dem själva.

Vi har tillåtit borgare att handla och utöva hantverk och bönder att bruka och äga jord oavsett kön.

I Novion finns det människor med olika etnicitet men ingen värderas utifrån det. Mellan alver och människor finns det förvisso en utpräglad skepsis som grundar sig på rädsla och vetskapen om att ”den andre” är stark och militärt jämbördig (?), men inte på att ”den andre” ser annorlunda ut.

Äldre personer bemöts med stor respekt, de måste vara mycket intelligenta och livskraftiga som har överlevt så länge. Barn är en dyrbar investering för framtiden.

Vår officiella samhällsnorm idag i Sverige, utgår delvis från andra värden än vad människor i ett feodalt samhälle hade. Det blir därmed en krock mellan de två olika normerna som vi har försökt lösa, genom att göra stora avsteg från hur det historiskt såg ut. Däremot kunde vi inte göra avsteg från allt och samtidigt skapa ett feodalt samhälle för vårt lajv, som var det vi ville ha. Feodalismen förutsätter ett patriarkaliskt eller matriarkaliskt samhälle som inte är jämlikt utan pyramidformat.

Om transsexualitet

Novion är ett fantasyrike i en fantasyvärld, med en patriarkal könsmaktsordning och en fixering vid arvsrätt och ättetavlor. Detta gör att det på ytan kan vara svårt att tänka sig att personer existerar utanför den binära cisnormen (dvs antagandet att alla är män och kvinnor och födda som det kön de identifierar sig som), men detta behöver inte alls vara fallet. Novion är även en magisk fantasyvärld där gudarna regelbundet lägger sig i folks varanden och levanden, och där samkönade förhållanden inte ses som mindre värdefulla än flerkönade, så länge arvingar produceras.

Transpersoners existens är känd i Novion och inte ett problem, och transition behöver inte vara ett problem heller – Gudarna är mäktiga och magin likaså, och om en person gått till ett tempel eller bett en gud på annat håll att hjälpa dem bli mer sig själva, så är det gudarnas vilja att så sker. Detta gör att personen accepteras som rätt kön och helt byter juridisk status – människornas lagar är alltid underställda gudarnas. Transitionen är bara en resa rollen har gått igenom, precis som vilken gudomlig uppenbarelse eller vilken pilgrimsfärd som helst.

Huruvida detta spelar in på ens reproduktionsförmåga eller inte är upp till varje given roll och vad som anses lämpligt för dess berättelse.

På detta sätt görs det möjligt för spelare att leva upp till sin identitet off, och eventuellt ta med sig sin roll utan att behöva skriva om dess bakgrund.

Om spelaren är transsexuell behöver det inte innebära att rollen är det. Det går utmärkt att spela en roll som har det biologiska kön man identifierar sig som off, om man hellre vill det.