Ekonomi

1 celest (guldmynt)= 100 silvermynt = 1000 koppar= därefter klippingar av olika storlek

 

KEJSARDÖMET NOVION

MARK – olika ägandeformer

Kronojord, frälsejord, skattejord och tempeljord är utspridd. Magiker får ej äga jord enligt lag.

Kronojord: Kejsarens egna bönder = Kronobönder betalar inte skatt utan arrende till kejsaren + dagsverken på kejsarens gårdar.

Frälsejord: Frälsets bönder = Frälsebönder betalar inte skatt utan arrende till frälset som äger deras mark + dagsverken på frälsets bönder. Frälsejord går ej att byta eller köpa/sälja då den bara är i förläning från någon. Frälset kan köpa egen mark som är skattejord och då skattar de för den marken.

Skattejord: Självägande bönder = Skattebönder = betalar skatt till kronan/kejsaren.  En bondgård som skattar omfattar minst ett hektar, vilket kan försörja en familj under ett år.

Tempeljord: uppköpt/bortskänkt skattejord som arrenderas ut enligt systemet frälsejord , varje år efterskänks skatten för att hålla sig väl med gudarna. Här ingår även jorden som hör till skolorna som drivs av templen.

Borgare kan äga egen mark, den marken är alltid skattejord.

Magikerjord: För att magikerna inte skulle bli för mäktiga, instiftade kejsaren en lag som innebär att magiker inte får äga jord och inte heller får ägna sig åt handel, utom med de ting som de själva producerar och med sina tjänster. De magiska skolorna får äga jorden som de är byggda på och själva campusområdena, inte mer.

FRÄLSET

Det feodala systemet bygger på ett ömsesidigt förhållande mellan länsherre och läntagare. I utbyte mot förläning förbinder sig läntagaren att uppfylla särskilda plikter. Länstagaren avlägger en ed som vasall och att bryta mot denna ed innebär att man riskerar att förlora sin förläning.

 

Kejsaren, prinsar av blodet, prinsessor av blodet (som själva är riddare), furstar, hertigar och markgrevar kan dubba riddare. Grevar, baroner och riddare kan inte dubba.

 

Rättigheter och skyldigheter för frälset gentemot länsherre

Rusta ett visst antal riddare enligt skrivet avtal

Uppvakta din länsherre och vistas vid hans hov för att sprida glans

Ge råd och stöd åt din länsherre

Driva in skatter i ditt län

Upprätthålla lagen

 

Herreman/riddare

Minsta enhet för frälset = herreman och/eller riddare

1 frälsegods motsvarar kostnaden för att rusta en riddare med tillhörande häst, väpnare m. m. samt försörja riddarens familj. 1 frälsegods består av flera bondgårdar, ibland en hel by samt kvarnar, skog, broar, vägar etc. Ett herreskap kan bestå av flera olika gods som vart och ett rustar ett antal riddare.

Om länsherren behåller gods utan att dela ut dem till sina riddare och istället låter dem bo på huvudgodset/sina egna gods får han ett större överskott och kan rusta fler riddare. Ungefär 1,5 riddare per gods. Om man verkligen drar åt svångremmen så finns inte pengar över till annat som att möblera, torneringar etc. men då kan man kanske rusta 2 riddare per gods.

En riddare är en herreman som fått riddarslag. En herreman kan välja att rusta en annan person än sig själv om han inte vill slåss, en marklös riddare som försörjs av herremannen (t ex en son, kusin).

Baron/baronessa 10-20 gods. Baroniet förlänas direkt av kejsaren eller frälseperson som greve eller hertig.

Exempel: Baronen med 10 gods,  förlänar 5 riddare 5 frälsegods. 5 riddare bekostar han själv och dessa har inte egna förläningar utan stannar på huvudgodset.

Greve/grevinna 20-100 gods. Förläningen direkt av kejsaren eller frälseperson.

Rustar enligt avtal

Hertig/hertiginna 100-300 gods. Förläning direkt av kejsaren eller fursten.

Rustar enligt avtal

Territoriella länstagare äger ett sammanhängande mycket stort markområde. Dessa herremän är av en betydligt högre dignitet än andra länstagare och har en gång i tiden varit självstyrande. Nu är dessa riken införlivade i kejsardömet.  De får t ex slå egna mynt och har rätt att adla och avrätta.

Furstar/furstinnar 500 – 900 gods. Fyra stycken, en i varje väderstreck. Territoriell länstagare.

Har rätt att instifta särskilda lagar i furstendömet som inte strider mot kejserlig lag. Dömer i lagfrågor inom sitt furstendöme, enligt kejserlig och furstlig lag. Kan utmäta straff och har rätt att avrätta. Skall försvara furstendömet mot kejsardömets fiender. Skall hålla så många rustade att de kan hålla yttre gränsen mot anfall tills kejserliga trupper hinner komma till undsättning. Har rätt att slå egna mynt, adla.

Norr – Nordeport  – Huset Isensköld

Öster – Vindmark –  Huset Gyllenfana

Söder – Dyneslätt  – Huset Lejonsparre

Väster – Vite Hamn – Huset Silverhäger

Markgrevar/grevinnor 150 – 200 gods.

Utgör en egen kategori av frälset. De är grevar direkt underställda kejsaren och deras ägor ligger på gränsen till barbariska riken, utmarker eller fientliga riken. Därför har de större ansvar och maktbefogenheter än en greve eftersom de ska skydda rikets gränser. De har ett visst antal kejserliga soldater (beroende på vilket markgrevedöme de innehar) till sin hjälp, underställda en kejserlig kapten som i sin tur lyder under markgreven om inte kejsaren beordrar något annat. Rätt att hålla legoknektar vid behov  och kan få ekonomiskt bidrag från kejsaren till detta. Flera av markgrevarna är av celestinii ätt.

 

Titlar

Kejsare                                                                        1 st

Furste                                                                          4 st

Hertig/hertiginna                                                    18 st

Markgreve/grevinna                                             21 markgrevskap

Greve/grevinna                                                       68 grevskap

Baron/baronessa                                                    316 baronier

Riddare/dam                                                            3200 frälsegårdar

Herreman/fru                                                           2500 frälsegårdar

Landet har 20 miljoner invånare. 1% tillhör frälset=20.000 individer.

 

För att komplicera det hela är hertig eller greve som är svuren till kejsaren direkt finare än motsvarande som är edsvuren till en furste. Men en greve som är vasall direkt under en furste är finare än någon som är vasall till en furstlig hertig eller kejserlig hertig. o s v. Markgrevar är alltid kejserliga. Men där finns å andra sidan skillnaden mellan dem som är av Celestinii ätt och de som inte är det.

 

Kejsaren äger en fjärdedel av all odlingsbar mark i riket = kronojorden. Ej förlänad. Brukas av kronobönder.

Furstarna äger tillsammans 12% av all  odlingsbar mark som arv och eget.

En tredjedel är skattejord = ägs av bönder och tempel.

Resten är frälsejord = 30%

Varje furste är ålagd att hålla minst ett tornerspel per år. Beräknad minimikostnad 100.000 celester. En grevlig tornering är billigare och mindre storslagen.

Kejserlig tornering varje år med final på kejsarinnans födelsedag, som infaller tidig höst, mellan de 24 mest framstående riddarna (de som tagit sig till finalen tidigare). Kejsarinnan har rätt att låta sin förkämpe delta i finalen. Alla har inte råd att bege sig till denna varje år.  Templen tjänar storkovan på sina helare.

1 celest (guldmynt)= 100 silvermynt = 1000 koppar

 

Exempel på olika priser

 

Kostnad för djur

 

1 ko                                                  10 silver

1 häst                                              50 silver

1 stridshäst                                   100 celester

1 inkörd oxe                                 25 silver

1 oxe för mat                               5 silver

1 gris                                                1 silver

1 får                                                 1 silver

1 höna                                            10 koppar (ett dussin ägg = 1 koppar)

1 gås                                                15 koppar

1 brevduva                                   1 silver

Kläder                                                                   

1 enkel klänning                         1 silver

1 struthätta                                  50 koppar

1 finklänning                                5 silver

1 hovdräkt                                    250 celester (minst)

 

Värdshus i vägkorsningen

1 stop öl + 1 portion gryta+bröd                       1/4 koppar

1 stop öl                                                                      1/8 koppar

1 stop mjöd                                                               ½ koppar

1 krus billigt vin                                                        1 koppar

 

Kryddor

1 kagge mald kanel                                                 1000 celester

1 kagge nejlikor                                                         800 celester

1 kagge mald ingefära                                           1000 celester

1 kagge peppar                                                          600 celester

1 kagge saffran                                                   10000 celester

1 kagge muskotnötter                                            600 celester

1 kagge salt                                                                       1 celest

 

Färjning

Litet vattendrag, typ å, med flotte                  ½ koppar

Litet vattendrag, typ å, med eka                      ¼ koppar

Strid älv som inte går att rida över                   1 koppar

Färjan från Nordeport till Norra Novion

Adelssällskap                                                            1 koppar per person

1 silver per häst

2 koppar per vagn

Enhetspris större sällskap som tar

hela färjan/skeppet i anspråk                                                         1 celest

 

Andra stånd än adel                                               1 koppar per person

2 koppar per vagn eller häst

Färjan till Nordeport från Norra Novion

 

Adelssällskap                                                            1½ koppar per person

1 silver, fem koppar per häst

4 koppar per vagn

Enhetspris enl ovan                                               2 celester

 

Andra stånd än adel                                               2 koppar per person

3 koppar per häst eller vagn

Legoknektar

Erfarna                                                                        25 silver per huvud

Bondsöner                                                                 10 silver per huvud

Avdrag för mat                                                         Enligt avtal

Medicin etc

Barnbegränsande drog för kvinnor                 10 celester per dos

Barnbegränsande drog för män                        50 celester per dos (orsakar i hälften av fallen tillfällig impotens)