Ekhaga

Hertigdömet Ekhaga

Länsherre: Ingen (fram till 1016, Leopold Celestinii)

Hertig: Leodegard Glada

Vasaller: Tullius Gyllengrip (grevskapet Holmsta), Einhart Glada (grevskapet Vinterviken)

Områden som omfattas: hertigdömet Ekhaga, grevskapet Holmsta och Vinterviken, baroniet Fagerhus, herresätena Herresta, Kvarnforsen, Lärklunden, Ängstuna och Plommontuna.

Historia

Ingen vet hur länge Ekhaga har funnits som kungadöme. När Celestinus grundade kejsardömet i norra Novion dröjde det inte länge förens hans styrkor nådde Ekhaga, Sommardal och Tvillingedet. De enades i försvar men inte ens deras enade styrka kunde stå emot Celestinus. Alla tre kungadömena kapitulerade och erkändes som hertigdömen mot att dom svor trohet till Celestinus.

Ekhaga grundades av ätten Ulvbane och 2181 före N.C. svor Lindor Ulvbane vasalled för Ekhaga till Celestinus. I Ekhaga stad uppförde Ulvbane en borg, längs med borgmuren fanns förläggning och boningshus för hertigen och hans familj. När Novion 1200 år före N.C. anfölls av barbarer dog hertigens båda söner på slagfältet och hertigen dog senare utan arvingar.

Kejsaren förlänade 1178 år före den ny tideräkningen Ekhaga till ätten Nattuggla. Theodor Nattuggla var en av den dåvarande kejsarens närmaste och hade dom hade växt upp tillsammans, ryktet säger att dom i hemlighet skulle haft en romantisk relation. Ätten Nattuggla uppförde i Ekhaga stads borg ett modernare hus på borggården som användes som boningshus istället för förläggningarna längs borgmuren. Under tvillingprinsarnas krig ställde sig ätten Nattuggla på Antonius Celestiniis sida, flera av ättens potentiella arvingar förlorade livet i kriget och som straff för deras motstånd drogs Ekhaga in till kronan. Ätten Nattuggla finns fortfarande kvar i Novion och har idag baroniet Ugglehus i östra Novion som sin enda förläning.

Lucius Celestinii förlänade Ekhaga till Röde Springare för deras trofasthet och stöd i kriget. När ätten Röde Springaren förlänades hertigdömet döpte han om det till Ekhaga och staden kom att kallas för Ekhaga stad. I Ekhaga stads borg lät han bygga ett palats i vitt längs med ena borgmuren, då revs dom gamla förläggingarna som ätten Ulvbane låtit bygga och det nu gamla boningshuset blev förläggning för dom främsta riddarna, då kom det även att kallas Ekhaga slott.1012 N.C. anklagas och avrättas Carolus Röde springare och hans bröder för högförädderi av kejsaren. Hertigdömet dras in till kronan.

1014 N.C. förlänas Leodegard Glada hertigdömet Ekhaga efter han äktat prinsessan Laetizia Celestinii.

Ekhaga slott

 

Ekhaga stad med omnejd

Ekhaga stad ligger i hjärtat av Ekhaga, från den södra kusten löper Vargviken hela vägen in till stadens murar. På vikens östra sida utanför murarna ligger Ekhamnen. Staden omgärdas av yttre och inre murar, dom yttre murarna går även runt sjön Tussdjupet, Djupvarvet och Ekhaga gods.

Staden delas av Gråån som löper från Vargviken till Tussdjupet. Strax innan sjön på västra sidan ligger Ekhaga garnison och på den östra sidan ligger Ekhaga slott, garnisonen och slottet omgärdas av inre murar och tre broar förbinder de två. Det finns ytterligare sex broar i staden som förbinder den västra och östra sidan, broarna är bebyggda med hus och höga nog att låta ett avmastat skepp passera under dom.

Från slottet kan man ta sig vidare till Ekhaga gods som ligger på Tussdjupets östra strand. På den västra sidan finns djupvarvet, ett av Novions främsta skeppsvarv. Från Tussdjupet går Gråån vidare norrut.

Djupvarvet

På grund av den stora tillgången till ekar har det i Ekhaga stad vuxit fram ett mycket känt skeppsvarv med långa anor. Flera av den kejserliga flottas skepp har byggts på djupvarvet och varvet har möjlighet att bygga flera skepp samtidigt. Djupvarvet omgärdas av en inre mur för att skydda det från sabotage.

Export

Ekhagas främsta exportvaror är fartyg och ek då många skeppsvarv reser till Ekhaga för att hitta bra material till sina fartyg.

Krigsmakt

Ekhaga har som alla andra hertigdömen skyldighet att hålla minst 2 000 man rustade för att kunna agera som kejsardömets anfallstrupper i en konflikt. Utöver det finns det 120 riddare med väpnare som svär trohet till hertigen. Grevskapet av Holmsta och baroniet av Fagerhus svär även dom trohet till hertigen. Ekhaga har även en liten flotta med 2 koggar.

Geografi

Ekhaga är belägget ca 50 mil Nordnordost om Nova Celestina. Ekhaga inklusive grevskapet Holmsta och baroniet Fagerhus omfattar drygt 11 000 km². Ekhaga omfattar 120 gods, Holmsta 35 gods och Fagerhus 16 gods. En stor del av av hertigdömet vetter mot Virvelhavet, kusten saknar öar och det blir snabbt djupt. På stora delar av marken växer det ekskogar som täcker nästan hälften av hertigdömet, resten av marken odlas av bönder. Fagerhus är speciellt känt för sin vinodling som producerar närapå lika bra vin som Vindmark.

 

Befolkning

I hertigdömet som helhet lever ca 68 000 människor varav 14 000 i Holmsta och 6 000 i Fagerhus. I Ekhaga stad bor det ungefär 10 000 invånare.

Religion

På grund av närheten till Nova Celestina har Celestinuskulten blivit väldigt stark i Ekhaga. Man tillber naturligtvis alla gudarna men i skogen norr om Ekhaga stad finns det en väldigt gammal helgedom för Khaine. Efter Celestinus är Khaine den aspekt det offras mest till.

Städer

Det finns bara en stor stad i Ekhaga, Ekhaga stad, det finns två mindre städer, Djärvforsa och Hjortnäs (som ligger i grevskapet Holmsta) med cirka 2 000 invånare var. Det finns 7 mindre byar, Bredåkra, Celestenär, Fagerhus (som ligger i baroniet Fagerhus), Gömslebo, Lunda ström, Ängstorp och Vindelkvarn (som ligger i grevskapet Holmsta) som alla har cirka 500 invånare.

Sjöar, åar och vattendrag

Strax norr om Ekhaga stad ligger sjön Tussdjupet, den blir snabbt djup och ingen vet hur djup sjön är, vissa hävdar att den saknar botten och går hela vägen till underjorden.

Från Djärvforsa går ån Djärvforsen den möter Djärvån innan den mynnar ut i Virvelhavet. Från sjön Tussdjupet går gråån norrut och fördelar sig i tre grenar, dom kallas för Bredåkraån, gråån och skogsån. Längs med gränsen till Fagerhus flyter Fagerån. Via Ängstorp går Ängsån. Holmsta kantas av två åar, i söder flyter Vindelån som passerar Vindelsjön oh vidare förbi Gömslebo, norr om Holmsta rinner Lundaströmmen.

Resa till Ekhaga från Nova Celestina

Adelsällskap 8 – 10 dagar beroende på årstid.

Kurir 5 – 6 dagar beroende på årstid.

Skepp 1 – 2 dygn beroende på vind.

Vägen mellan Ekhaga stad och Nova Celestina är ca 50 mil, Över virvelhavet (fågelvägen) är det ca 30 mil.